Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti

Ustanova Zdenke Gustinčič – Fundacija za dobro ljudi in narave je na Fobškem Kalu uredila prostor, katerega namen je zagotavljanje urejenega in zdravega okolja za vse občane ter jim omogočiti aktivno, kvalitetno življenje v stiku z naravo. Operacija »Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti«  je namenjena ureditvi gozda, ki ga je Ustanova kupila lani ob  Hiši na kalu.

 

Glavni cilj operacije je vzpostavitev večnamenskega prostora v gozdu velikosti 25.600 m2 nad Grgarjem in zagon ter izvedba programov, ki spodbujajo, razvijajo ter zagotavljajo medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno preživljanje prostega časa. Izvedba projekta učinkuje na dvig kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva (še posebej mladih, žensk in starejših) in tudi obiskovalcev, omogoča in zagotavlja povezanost ter socialno vključenost ranljivih skupin, razvija medgeneracijsko sodelovanje, prispeva h okoljskemu ozaveščanju, k ozaveščanju o pomenu zdrave hrane, samooskrbe ter trajnostnega razvoja podeželja ter dolgoročno prispeva  k razvoju novih poslovnih, kulturnih, športnih ter turističnih dejavnosti v tem okolju.

Končni namen projekta predlagane operacije je s spodbujanjem povezovanja partnerskih organizacij zvišati konkurenčnost območja LAS, ter nudenjem novih storitev izboljšati kakovost življenja z upoštevanjem ohranjanja narave in pospeševanjem socialne vključenosti vseh, predvsem pa ranljivih ciljnih skupin.

Ker bodo ponujene nove storitve namenjene izboljšanju kakovosti življenja, se bo posledično tudi razvijalo podjetnost tako v urbanih središčih, kot na podeželju. Edistvenost operacije predstavja tudi dejstvo da izvedba projekta je bila omogočena s sodelovajem različnih partnerjev (spodaj navedenih), kajti vsak je doprinesel pomemben delež in tako omogočil učenje eden od drugega. Same vsebine operacije pa dvigujejo nivo znanj, veščin, usposobljenosti, zavedanja in odgovornosti vseh vključenih posameznikov ciljne skupine in posredno v celi lokalni skupnosti. Poleg omenjenega z omogočanjem preživljanjem časa v naravi, z zanimivimi točkami za postanek, se zviša tudi ponudba turističnih točk na podeželju, ki odprte za razvijanje zelenega, kulturnega in predvsem dostopnega turizma. S projektom se oblikuje inovativen model medgeneracijskega povezovanja posameznikov vseh starosti, tako zdravih kot tudi bolnih, in posledično izboljšajo socilane storitve in socialna vključenost. Možnost socialne vključenosti se zviša tudi tako da partnerstvo omogoča  izboljšanje in večji nabor storitev, ki jih že izvajajo partnerske organizacije.

V sklopu projekta bodo potekale aktivnosti, s katerimi se uredijo tematske sprehajalne poti s postanki na urejenih točkah, ki obiskovalcem omogočajo:

 • šolo dihanja in umiritve v naravi
 • preventivni proti stresni program
 • jasice za branje poezije, proze (seniKnjiga)
 • pot namenjena rekreaciji za vse starostne skupine
 • učenje o sobivanju z gozdnimi živalmi in urejanje krmilnic za gozdne živali
 • učenje o rastlinah primernih za prehranjevanje
 • botrstvo drevesom.

Ker želimo omogočiti tudi večdnevno bivanje in doprinos k turizmu smo v partnerstvo povabili tudi Frančiškanski samostan na Sveti gori, ki ima možnost urediti prenočitvene in prehranske kapacitete  ter s svojo pozicijo in vsebino dopolnjuje operacijo v konkurenčnosti, turizmu in zdravemu življenju.

 

Pričakovani rezultati organiziranih aktivnost  so:

 • Ohranjena naravna in kulturna dediščina,
 • nova sprehajalna pot in urejeni kotički, ki pripomorejo k informiranju o koristi gozda za zdravje, o sobivanju z naravo in informiranju o ohranjanju narave,
 • večje število obiskovalcev,
 • povezovanje članov in partnerjev,
 • večje število vključenih uporabnikov iz ranljivih skupin,
 • razvita nova ponudba na podeželju.

Vrednost projekta znaša 81.066 EUR, od tega je EKSRP sredstev 62.920,95 EUR, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji, mladi, starejši in drugi posamezniki. Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

 

Partenrji v operaciji so:

 • Frančiškanski samostan Sveta Gora
 • MEDIGO d.o.o. Trgovina, storitve, svetovanje N. Gorica
 • Ustanova Silvana Furlana, fundacija za razvoj kulture
 • Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim ko-RAK.s

Povezave:

Gradivo: 

članek revija Navdih (maj 2023)

Brošura NAUŽIJTE SE KISIKA, NADIHAJTE SE ENERGIJE, SPROSTITE SE

članek DIHAJTE! Naučite se pravilno dihati! /Mirjam Dovečar

PP predstavitev UZG / zaključek projekta LAS ” VSI CVETOVI BODOČNOSTI SO V SEMENU SEDANJOSTI”

PP predstavitev Medigo /zaključek projekta LAS “VSI CVETOVI BODOČNOSTI SO V SEMENU SEDANJOSTI”