Medgeneracijski center »HIŠA NA KALU«

je projekt v okviru Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Hiša na Kalu v Grgarju je bila domačija go. Zdenke Gustinčič in je v lasti Ustanove Zdenke Gustinčič- Fundacije za dobro ljudi in narave, ki v tem objektu vzpostavlja Medgeneracijski center, ki bo omogočil aktivno izvedbo programov ustanove in vseh njenih partnerjev v okolju urbanega podeželja. Delujoč center bo z urejeno prostorsko in socialno infrastrukturo omogočil večjo vključenost ter kvalitetno preživljanje prostega časa mladih, žensk, starejših ter ostalih članov lokalne skupnosti, hkrati pa bo omogočal preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk starejših, katerih struktura in število na podeželju narašča.

Investicijo prenove objekta UZG-FDLN zagotavlja iz lastnih sredstev, izven tega projektnega predloga.

Z nakupom opreme za dvorano v okviru tega projekta zagotavljamo vzpostavitev delujočega večnamenskega prostora centra. S tem je zagotovljena prostorska in tehnična opremljenost za izvedbo programov za ciljne skupine mladih, žensk in starejših iz območja Grgarske kotline, Čepovanske doline in Trnovskega gozda kot tudi celotne Goriške.

Namen projekta izpolnjujemo z uposabljanjem, ozaveščanjem, dvigom nivoja znanj, pridobitvijo veščin in opolnomočenjem posameznikov iz ciljnih skupin z udeležbo na vsebinskih programih, ki zagotavljajo medgenerecijsko sodelovanje ter kvalitetno preživljanje prostega časa.

Šola biodinamičnega gospodarjenja vključuje vzpostavitev študijskega vrta in program delavnic. Mlade želimo s tem programom spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, skrbi za zdravo, k uživanju kvalitetne in redne prehrane, ter jih ozavestiti o pomenu ter prednostih samooskrbe ter lokalno pridelane zdrave hrane. Ženske so (trdicionalno) v družini tiste, ki kuhajo in/ali skrbijo za oskrbo gospodinjstva s hrano. Pomembno je, da imajo znanje, zavedanje in veščine o zdravem in trajnostnem načinu pridelave hrane in o možnostih samooskrbe z njo. S tem zagotovijo dobro zdravje sebi in celi družini. Starejšim pridelava zdrave hrane na vrtu pred domačo hišo lahko omogoča osnovno samooskrbo. S tem znanjem in veščinami so manj ogroženi v ruralnem lokalnem okolju, ob tem pa s tako pridelano hrano dvigujejo svojo kvaliteto bivanja, skrbijo za zdravje ter si tako omogočajo kvalitetno starostno obdobje.

Usposobljenost za biodinamično gospodarjenje vsakemu vključenemu posamezniku daje znanja, ki mu omogočajo tudi usmeritev v tržno trajnostno pridelavo hrane (biološko vrtnarjenje ali kmetovanje, vinogradništvo ali sadjarstvo).

Za mlade in ostale zainteresirane bomo izvedli Šolo multimedijskega učenja z delavnicami in zaključno fotografsko/video razstavo, s poudarkom na medgeneracijskem sobivanju in sobivanju z naravo na podeželju. Multimedijski pristop smo za podeželjsko okolje izbrali z namenom, da vključeni posamezniki skozi objektiv najdejo pot za izražanje svojih potencialov ter vzpostavijo komunikacijo s svetom okoli sebe.

Šola nege bolnika na domu je namenjena ciljni skupini mladih, žensk, starejših in celotni lokalni skupnosti. Ozaveščenost, znanja in veščine oskrbe na domu so ključna za negovalca, da pri tem sam ne pregori, pomembna so za razbremenitev žensk, saj lahko tudi ostali kvalitetno pomagajo oskrbovancu. V delavnice bodo vključeni tudi mladi, da pridobijo znanje in veščine za takšno oskrbo. Program je namenjen tudi celotni lokalni skupnosti, da se s tem zagotovi tesnejša povezanost, krepi solidarnost in vključitev v prostovoljno aktivnost, udeležencu pa lahko omogoči tudi izbiro tovrstnega poklica. Vzpostavili bomo delovanje Kluba svojcev, kjer bomo zagotovili trajnostno podporo in prostor za izmenjavo izkušenj in za reševanje izzivov, ki jih prinaša oskrba na domu neformalnim oskrbovalcem.

Aktivnosti vzdrževanja in zagotavljanja psihosocialnega zdravja so namenjene ciljni skupini mladih, žensk, starejših in celotni lokalni skupnosti. Z njimi ozaveščamo in krepimo opolnomočenje vseh na področju zdravega načina življenja, in to skozi gibanje (skrb za telo), druženje in kulturno udejstvovanje. Tako prispevamo h graditvi stabilne, trdne, zdrave in trajnostno orientirane lokalne skupnosti.

Vrednost operacije znaša 61.137,98 EUR, od tega je ESRR sredstev 44.733,14 EUR, ostalo so lastna sredstva. V projekt bodo vključeni partnerji, mladi, starejši in drugi posamezniki. Projekt predstavlja pomemben prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Partnerji v projektu so: 

  • Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda« Goriška
  • Ustanova Silvana Furlana- Fundacija za razvoj kulture
  • Medigo d.o.o.-trgovina, storitve, svetovanje
  • Krajevna skupnost Ravnica

Povezave:

                               

Noložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija